Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden
De Gotenspecialist

1 . Algemeen 
De onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en tevens van elke met ons afgesloten transactie voorzover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar de eigen inkoopvoorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door ons schriftelijk is bevestigd.

2. Aanbiedingen 
Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.
Transacties binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip, waarop door ons met hun uitvoering een begin is gemaakt; dit is met name ook van toepassing met het oog op de door onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen zomede op de door hen gemaakte afspraken.

3. Maten, gewichten, tekeningen en afbeeldingen en technische gegevens 
De in onze aanbiedingen, websites, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, zo – mede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd, komen – ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht – uitsluitend aan ons toe; zonder onze toestemming mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

4. Prijzen 
Door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmede gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billijke wijze, te onzer beoordeling, aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd.
Door ons verleende handelskortingen gelden slechts voor orders tot een brutowaarde (exclusief omzetbelasting), hoger dan een telkens nader door ons vast te stellen grens.

5. Levering 
Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie: ’vrachtvrij afleveringsadres’.
Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons echter voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kleine bestellingentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief.
Het risico der door ons te leveren goederen gaat over op onze afnemer bij de feitelijke aflevering der goederen op het door ons aangegeven afleveringsadres. Onze prijzen zijn op deze faciliteit gebaseerd. Om intern administratieve redenen wordt in het kader van offertes, facturen etc. een apart bedrag in dit verband vermeld, welk bedrag evenwel onderdeel van de prijs uitmaakt.

6. Emballage 
Tenzij de goederen door ons worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor onze eigen leverancier ons niet separaat belast, zullen de verpakkingskosten door ons extra in rekening kunnen worden gebracht.

7. Levertijden 
De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd.
Afgezien van gevallen waarin wij terzake een garantie hebben verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden.
Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd – daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in staat worden gesteld – zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.
Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de transactie, noch ook op schadevergoeding.
Indien aflevering niet heeft plaatsgehad binnen zes maanden nadat de transactie tot stand was gekomen, hebben wij zelf en heeft de afnemer evenwel het recht deze te annuleren. Dat recht bestaat ook, indien de transactie inmiddels ten dele was uitgevoerd.
Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen in gedeelten uit te leveren. Zo wij in gedeelten leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden. Onverminderd het hier onder 7 voorafgaande, geldt voor transacties op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld; geschiedt dit niet, dan is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is, in verzuim, hetwelk ons de bevoegdheid verschaft, hierna onder 8 omschreven.

8. Verplichtingen afnemer 
Ingeval van onverhoopte niet-nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval, dat hij afname weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transactie, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding, terwijl wij alsdan voorts bevoegd zijn ook alle andere met de betrokken afnemer lopende transacties, voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde tengevolge.

9. Betaling 
De betaling van de factuurbedragen dient uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn, dan wel zoveel eerder als overeengekomen. Betaling heeft plaatsgevonden zodra De Gotenspecialist over het geld kan beschikken.
Betalingen op andere wijze, in het bijzonder terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
Tenzij uitdrukkelijk door ons met de afnemer schriftelijk anders is overeengekomen, zal een betaling van de afnemer strekken en door ons worden geboekt in mindering op, resp. ter voldoening van de oudste vervallen factu(u)r(en), met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid bezitten betalingen in mindering te brengen op resp. als voldoening te beschouwen van (een) openstaande factu(u)r(en) te onzer keuze.
De afnemer is gerechtigd, voorzover overeengekomen, en mits dit op de factuur is vermeld, een kredietbeperkingstoeslag (KBT) van 2% in mindering te brengen op het factuurbedrag, indien de betaling plaatsvindt binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum. Zodra de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de afnemer kredietkosten verschuldigd over de betreffende factuurbedragen. Dat wil zeggen dat de afnemer de op de factuur aangegeven kredietbeperkingstoeslag niet meer in mindering mag brengen, wanneer integrale betaling van het factuurbedrag eerst na 14 dagen na factuurdatum plaatsvindt. Daarnaast kunnen aan de afnemer kredietkosten in rekening gebracht worden zodra de betaling van het factuurbedrag niet binnen 60 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden (door creditering van onze bank- of girorekening).
In het geval dat de afnemer geen kredietbeperkingstoeslag in rekening is gebracht, is De Gotenspecialist gerechtigd de afnemer vanaf de vervaldata van de desbetreffende facturen kredietkosten in rekening te brengen.
In het geval dat de afnemer geen kredietbeperkingstoeslag in rekening is gebracht, is De Gotenspecialist gerechtigd de afnemer vanaf de vervaldata van de desbetreffende facturen kredietkosten in rekening te brengen.
De kredietkostenvergoeding bedraagt 1 ,5% per maand over het totale volgens de factuur te betalen bedrag. Het vergoedingspercentage kan ter beoordeling van De Gotenspecialist worden verhoogd of verlaagd. De Gotenspecialist is te allen tijde bevoegd de uitlevering van goederen, dan wel het verrichten van diensten, behorende tot de betrokken of andere transacties op te schorten.
Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig oordelen onze vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incasso-maatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van incasso-maatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer; te onzer keuze kunnen wij hem belasten voor al de werkelijke kosten, waarvoor wij zelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan vijftien procent, berekend over het aan ons verschuldigde bedrag (hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag daaronder begrepen, en kredietkostenvergoeding).
Wij behouden ons voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid te onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht.

10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 
Wij behouden ons de eigendom van de zaken voor totdat de afnemer het door hem verschuldigde heeft voldaan terzake van vorderingen uit deze of een soortgelijke overeenkomst voor geleverde of te leveren zaken en/of verrichte of te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door afnemer van deze of een soortgelijke overeenkomst, waaronder begrepen rente en kosten. Ondanks ons eigendomsvoorbehoud worden de door ons geleverde zaken door afnemer voor eigen rekening en risico gehouden.
De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, eventueel de bestanddelen en nieuwe gevormde zaken op eerste verzoek aan ons feitelijk ter beschikking te stellen. Afnemer verleent ons reeds nu onherroepelijk machtiging de terreinen van koper te betreden, teneinde de afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd onze rechten op volledige schadevergoeding.
Zolang de afnemer al hetgeen door hem aan ons verschuldigd is niet volledig heeft voldaan is het hem verboden op de door ons leverde zaken een pandrecht te vestigen of ze anderszins te bezwaren ten behoeve van een derde.
Indien de afnemer de door ons aan hem onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken aan een derde aflevert, is de afnemer verplicht de eigendom van de zaken voor te behouden. Wij dragen de eigendom van de zaken over onder het voorbehoud van een pandrecht ten behoeve van ons terzake van andere vorderingen van ons op de koper dan in het eerste lid van dit artikel bedoeld.
De afnemer is verplicht op ons eerste verzoek zijn medewerking aan de daartoe noodzakelijk handelingen te verlenen.

11 . Materiaalfouten; fabrieksgaranties 
Door onszelf worden nimmer verdergaande verplichtingen aanvaard, resp. garanties verleend dan de verplichting tot het (naar keuze te onzer beoordeling) vervangen dan wel crediteren dan wel repareren van het geleverde product, waaraan de materiaalfouten kleven; met name kunnen wij nimmer voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken. Wij kunnen evenmin voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken, indien goederen zijn geleverd onder enige fabrieks- of importeursgarantie; de afhandeling van een beroep op de garantie is in dit geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.
Onze afnemer vrijwaart ons voor alle schaden, kosten en interessen welke voor ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door ons geleverde goederen.

12. Reclamaties en retournering van goederen 
Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat onze afnemer aanstonds na aflevering onzerzijds gehouden is de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd.
In geval van reclamaties worden door ons geleverde goederen uitsluitend retour gehaald, resp. retour genomen nadat vooraf overleg met één onzer verkoopmedewerkers heeft plaatsgehad; het voorgaande is ook van toepassing indien wij ons ermede akkoord verklaren dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclamatie sprake is.
Indien het betreft reclamaties wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen, die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door de afnemer schriftelijk, vergezeld van de betrokken paklijst, bij ons moeten worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de dag van aflevering; een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert. Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen zijn wij tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. Op goederen, van onze magazijnen afgehaald, worden alleen direct bij de afgifte gedane reclamaties in behandeling genomen. Onverpakte goederen, indien bij aflevering beschadigd, dienen door de afnemer te worden geweigerd.
Indien goederen, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor ons ontstaan, aan de afnemer in rekening worden gebracht.
Indien sprake is van aan ons ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze goederen aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de afnemer in rekening worden gebracht.
In gevallen uitsluitend te onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen door ons geleverde goederen door ons worden retour genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan dertig dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot ons voorraad-assortiment; derhalve worden speciaal voor onze afnemer bestelde goederen in geen geval retour genomen. Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, zullen wij de afnemer belasten voor zgn. ’crediteringskosten’, die bestaan in 3% per zending met een minimum van euro 6,80 (waarbij het bedrag benedenwaarts wordt afgerond op een veelvoud van euro 2,25), met dien verstande dat voor apparaten met een waarde van meer dan euro 225,— een vast bedrag van euro 11 ,— per apparaat in rekening wordt gebracht.
Er wordt één bedrag in rekening gebracht met als omschrijving ’crediteringskosten’ (omvattende vracht- en administratiekosten). Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur.
Het hier onder 1 2 bepaalde doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden.

13. Keurmerken en beperkende (installatie) voorschriften bij
gebruik of verkoop in een ander land 

Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.
De door ons aangeboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de afnemer.

14. De bevoegde rechter 
Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons, zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de afnemer domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.

Winkelwagen
Scroll naar boven